Nowa Amerika

Nowa Amerika Kongres

Nowa Amerika ist ein Siećwerk. Das höchste Gremium von Nowa Amerika ist der Nowa Amerika Kongres. Er findet einmal jährlich statt. Jeder, der sich als Nowo-Amerikaner fühlt, kann an dem Nowa Amerika Kongres teilnehmen. Jeder Nowo-Amerikaner, der am Nowa Amerika Kongres teilnimmt, hat bei den Abstimmungen eine Stimme. Nowa Amerika ist eine demokratisch regierte europäische Region. Der Nowa Amerika Kongres fällt Entscheidungen, die Rechtsform, Organisationsstruktur und Leitung des Netzwerkes betreffen. Die auf dem Nowa Amerika Kongres gewählten Gremien dienen der Entwicklung von Nowa Amerika und der Koordination des Netzwerkes. Der Kongres ist vor allem aber eine Plattform des Austauschs von Informationen und Ideen. Es werden Projekte generiert und es können jederzeit – auch außerhalb des Kongresses Arbeitsgruppen zu Projektvorhaben, Themen und Ideen entstehen.

Nowa Amerika jest siećwerkiem. Najwyższą władzą w Nowej Americe jest Kongres Nowej Ameriki, który odbywa się raz w roku. Każdy, kto czuje się Nowoamerykaninem, może wziąć udział w Kongresie Nowej Ameriki. Każdy Nowoamerykanin obecny na Kongresie dysponuje podczas głosowań jednym głosem. Nowa Amerika jest demokratycznie zarządzanym regionem europejskim. Kongres Nowej Ameriki podejmuje decyzje dotyczące formy prawnej, struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania siecią współpracy.Wybrane podczas Kongresu Nowej Ameriki gremia służą rozwojowi Nowej Ameriki i koordynacji sieci współpracy. Kongres jest przede wszystkim platformą wymiany informacji i pomysłów. Czasami powstają projekty i w każdej chwili – też poza kongresem – mogą powstać grupy roboczy dotyczący różny projekty, tematy i pomysłów.

Exit mobile version