Nowa Amerika

Konstytucja | Verfassung

§1

1.1. Nowa Amerika jest europejskim regionem obejmującym dawne pogranicze polsko-niemieckie.
Nowa Amerika ist eine europäische Region, die die ehemalige deutsch- polnische Grenzregion umfasst.

1.2. Nowa Amerika jest jednocześnie otwartą siecią współpracy osób, instytucji, grup i organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnego dobra w regionie.
Nowa Amerika ist gleichzeitig ein offenes Netzwerk von Privatpersonen, Institutionen, Gruppen und Nichtregierungsorganisationen, die für das gemeinsame Wohl in der Region aktiv sind.

1.3. Nowa Amerika służy swobodnej wymianie myśli, doświadczeń oraz nieograniczonym działaniom dającym możliwość swobodnego konstruowania rzeczywistości.
Nowa Amerika dient einem freien Gedanken- und Erfahrungsaustausch, sowie unbegrenzter Aktivitäten, die der Möglichkeit einer freien Wirklichkeitskonstruktion dient.

1.4. W skład Nowej Ameriki wchodzą cztery stany: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. Te cztery regiony mogą ulegać podziałowi na kolejne, łatwiejsze w zarządzaniu podregiony.
Nowa Amerika setzt sich aus vier Staaten zusammen: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia und Schlonsk. Diese vier Regionen können sich in kleinere, einfacher zu adminis- trierende Unterregionen aufteilen.

1.5. Nowa Amerika jest regionem bez granic i narodowości. Nowoamerikaninem jest każdy, kto czuje się Nowoamerykaninem bez względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania i wiek.
Nowa Amerika ist eine Region ohne Grenzen und Nationalitäten. Nowo- Amerikaner ist jeder, der sich als Nowo-Amerikaner fühlt, ohne Berück- sichtigung von Herkunft, Wohnort und Alter.

1.6. Podstawowymi zasadami obowiązującymi w Nowej Americe są karta praw człowieka, wolność, otwartość i szacunek dla innych.
Die in Nowa Amerika geltenden Grundregeln, wie Freiheit, Offenheit und Respekt vor dem Anderen, basieren auf der Charta der Menschenrechte.

1.7. Oficjalnymi językami Nowej Ameriki są nowoamerikański, język polski i język niemiecki.
Die Amtssprachen in Nowa Amerika sind Nowoamerikanisch, polnisch und deutsch.

1.8. W Nowej Americe obowiązuje wolność wyznania.
In Nowa Amerika herrscht Glaubensfreiheit.

1.9. Nowa Amerika utrzymuje przyjazne stosunki ze wszystkimi regionami bez względu na ich położenie geograficzne.
Nowa Amerika unterhält freund- schaftliche Beziehungen zu allen Regionen, ohne Berücksichtigung ihrer geografischen Lage.

1.10. Celem Nowej Ameriki jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.
Ein Ziel von Nowa Amerika besteht darin, eine gemeinsame Bürgergesellschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion zu erschaffen.

§ 2

2.1. Symbolami Nowej Ameriki są flaga i postać Sediny.
Symbole von Nowa Amerika sind die Fahne und die Gestalt der Sedina.

2.2. Flaga Nowej Ameriki i postać Sediny są chronione prawem.
Die Fahne von Nowa Amerika ist rechtlich geschützt.

§ 3

3.1. Najwyższą władzą w Nowej Americe jest Kongres Nowej Ameriki.
Das höchste Gremium von Nowa Amerika ist der Nowa Amerika Kongres .

3.2. Każdy, kto czuje się Nowoamerykaninem, może wziąć udział w Kongresie Nowej Ameriki.
Jeder, der sich als Nowo-Amerikaner fühlt, kann an dem Nowa Amerika Kongres teilnehmen.

3.3. Każdy Nowoamerykanin obecny na Kongresie dysponuje podczas głosowań jednym głosem.
Jeder Nowo-Amerikaner, der am Nowa Amerika Kongres teilnimmt, hat bei den Abstimmungen eine Stimme.

3.4. Nowa Amerika jest demokratycznie zarządzanym regionem europejskim.
Nowa Amerika ist eine demokratisch regierte europäische Region.

3.5. Kongres Nowej Ameriki podejmuje decyzje dotyczące formy prawnej, struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania siecią współpracy.
Der Nowa Amerika Kongres fällt Entscheidungen, die Rechtsform, Organisationsstruktur und Leitung des Netzwerkes betreffen.

3.6. Wybrane podczas Kongresu Nowej Ameriki gremia służą rozwojowi Nowej Ameriki i koordynacji sieci współpracy.
Die auf dem Nowa Amerika Kongres gewählten Gremien dienen der Entwicklung von Nowa Amerika und der Koordination des Netzwerkes.

3.7. Realizacji celów Nowej Ameriki służą Uniwersytät Nowej Ameriki i inne instytucje powołane przez Kongres oraz projekty realizowane przez Nowoamerykanów.
Die Nowa Amerika Uniwersytät und andere Einrichtungen, die der Nowa Amerika Kongres ins Leben ruft, oder die von Nowo-Amerikanern realisierten Projekte, dienen der Umsetzung der Ziele von Nowa Amerika.

Exit mobile version